Köpvillkor

Leveransvolym

Minsta leveransvolym för fraktfritt är:

  • bulk 3 ton
  • pallar 4 st

Under dessa volymer tillkommer verklig frakt efter levererad mängd.

2. Normal leveranstid

Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar på order som godkänts och behandlats vardagar före

kl. 12.00. Beställningsdag räknas som dag 0. Beroende av yttre omständigheter som Laxå Pellets inte kan påverka kan leveranstiden ändras under säsong. Detta meddelas på vår hemsida, eller vid beställning, av kundtjänst. Leverans sker mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) enligt leverantörens val. Expressleverans eller andra önskemål så som specifika leveransveckor avtalas separat.

Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton behandlas som helgdagar.

 

Vid tillfälligt förlängda leveranstider gäller inte de normala villkoren.

3. Betalsätt

Faktura

En faktura kommer hem till dig via posten eller via e-post. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Det tillkommer inte någon faktura-avgift.

Om betalning uteblir och vi måste skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 %.

Om betalning fortfarande uteblir och vi måste lämna över ärendet till inkasso tillkommer indrivningskostnader och räntor från respektive indrivningsföretag/myndighet.

Delbetalning/avbetalning

Det finns två olika delbetalningsalternativ, delbetalning på 3 månader eller delbetalning på 6 månader. Båda betalningsalternativen är räntefria och det enda som tillkommer är en delbetalningsavgift om
59 kr per faktura. 6 månaders delbetalning erbjuds vid leveranser från 3 pall eller 3 ton bulk. Vid
2 palls-leveranser erbjuds endast 3 månaders delbetalning.

Vid delbetalning av bulkleveranser kommer eventuella avvikelser mellan beställd och levererad kvantitet att justeras på den första delbetalningsfakturan.

Om betalning uteblir och vi måste skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr per påmind faktura. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 %.

 

Om betalplanen inte följs enligt överenskommelse förfaller hela den resterande skulden till betalning och lämnas över till inkasso. Då tillkommer indrivningskostnader och räntor från respektive indrivningsföretag/myndighet.

4. Avisering

Från det att beställning är gjord kan avisering ske.

SMS-avisering ingår till alla leveranser. Vid telefonavisering tillkommer en avgift på 60 kr.

 

Om mottagaren/kunden har beställt telefonavisering och inte svarat trots upprepade försök gäller följande:

  • Vid beställning av pall kommer leverans ändå att ske.
  • Vid beställning av bulk läggs ordern om och leverans på nytt enligt villkoren under punkt 2.
5. Leveransvillkor Bulk

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg enligt leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet.

 

Kundens ansvar vid bulkleverans:

Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen.

Vid leverans till PelliStore PCS frånsäger Laxå Pellets sig allt ansvar för skador på förrådet.

En eventuell Mullvad ska tas ur förrådet på beställningsdagen. Laxå Pellets tar inget ansvar för en eventuellt instängd Mullvad.

För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl. rörledningar måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet.

Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterade så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten.

Förrådet ska vara anpassat för mottagning av pellets. Det ska finnas avluftningsrör. Inblåsningsröret ska vara monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och märkt med namn och adress.

Om kunden har fler mottagningsrör ska dessa vara märkta med silonummer.

 

Om slanglängd över 25 meter behövs vid bulkleverans ska det uppges av kunden vid beställningstillfället. Debiteras med 250:-/leveranstillfälle.

Laxå Pellets accepterar inte några reklamationer på finfraktion om leveransen har skett med mer än 25 meter slang.

Om slanglängd avviker från beställd längd debiteras merkostnad. Om lossning ej kan genomföras debiteras kund verkliga kostnader.

Om beställd vara inte ryms i bulkförrådet debiteras 625:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

 

Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon.

Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med fri höjd
4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

 

Vid tillfälliga problem till leveransadressen så som vägarbeten, avvikande färjetrafik och avstängda vägar etc. ansvarar kunden att informera Laxå Pellets.

Om information uteblir debiterar Laxå Pellets en avgift à 800:- till kunden.

 

Leverantörens ansvar:

Att rätt vara levereras.

Att rätt mängd levereras enligt beställning (+/- 200 kg). Kvitto på levererad mängd lämnas på leveransplatsen.

Chaufför kan vägra leverans om kundens ansvarspunkter inte uppfylls. Bomkörning kommer då debiteras kund á 800:-

Chauffören ska vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger.

6. Leveransvilkor Pall

Laxå Pellets använder säckar av plast som är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 16 kg, total vikt per pall är ca 832 kg. Laxå Pellets använder engångspall som inte ingår i ett retursystem. Vi reserverar oss för ändrade förutsättningar för paketering. Pallarna levereras med lastbil utrustad med truck eller enligt leverantörens val.

 

Kundens ansvar vid leverans av småsäck på pall:

Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Skylt för markering av leveransplats kan beställas av Laxå Pellets.

Varorna levereras på Leverantörens ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i Garage, förråd eller liknande ansvarar kunden/mottagaren. För sådan skada har Leverantören följaktligen inte något ansvar.

 

Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Obruten pall kan lagras utomhus under kortare tid om den är skyddad från fukt och kondens.

Ansvaret för varan övergår till mottagaren efter leverans.

 

Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon.

Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med fri höjd
4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

 

Vid tillfälliga problem till leveransadressen så som vägarbeten, avvikande färjetrafik och avstängda vägar etc. ansvarar kunden att informera Laxå Pellets via telefon eller mail.

Om information uteblir debiterar Laxå Pellets en avgift á 800:- till kunden.

 

Leverantörens ansvar:

Att rätt vara levereras. 

Chaufför kan vägra leverans om kundens ansvarspunkter inte uppfylls. Bomkörning kommer då debiteras kund à 800:-

Chauffören ska vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger.

7. Tjänster & avgifter (inkl. moms)

Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

8. Leverans till särskilda områden

Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

9. Ej mottagen leverans

Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

10. Av kunden förorsakade dröjsmål

Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för bulkbil, debiteras 375:-/tillfälle samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

11. Leveransomläggning

Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller 10 nya arbetsdagar för leverans. Debitering med 375:-/tillfälle.

12. Reklamationer

Vid en reklamation skall köparen kontakta leverantören inom skälig tid – normalt 14 dagar - efter det att mottagaren/kunden upptäckt eller borde upptäckt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit till leverantörens nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Reklamationen ska ske skriftligt via leverantörens särskilt framtagna blankett. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Uppeldad vara eller följdproblem ersätts ej. Fel beträffande finfraktion/smul föreligger om finfraktionen överstiger fyra (4) viktprocent, provmetod enl. Svensk Standard SS-EN ISO17225-2:2014, vid flera slumpmässigt tagna prov i förrådet. Hanteringen av reklamationer tillämpas enligt Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, hänvisar vi dig till Konsumentverket.

Tänk på!

Om din retur/reklamation drar ut på tiden så måste du ändå betala din faktura innan den förfaller. Vi kommer sedan att ersätta dig efter att vi behandlat din retur/reklamation.

13. Ångerrätt/Avbeställning

Laxå Pellets AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/Kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Laxå Pellets AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på 0584-444160.

 

 

2019-08-12