Köpvillkor

1. Minsta leveransmängd

Minsta leveransmängd är:

  • bulk 3 ton
  • pallar 4 st

Under dessa volymer tillkommer verklig frakt efter levererad mängd.

2. Normal leveranstid

Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar på order som godkänts och behandlats vardagar före kl. 12.00. Beställningsdag räknas som dag 0. Leverans sker mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Leverantörens val. Expressleverans avtalas separat.

 

Vid tillfälligt förlängda leveranstider gäller inte de normala vilkoren och ersättning för försenad leverans uteblir.

3. Betalsätt

Faktura

En faktura kommer hem till dig via posten eller via e-post. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Det tillkommer inte någon faktura-avgift.

Om betalning uteblir och vi måste skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr.

Delbetalning

Det finns två olika delbetalningsalternativ, delbetalning på 3 månader eller delbetalning på 6 månader. Båda betalningssätten är räntefria och det enda som tillkommer är en aviseringsavgift om 59 kr per avi. 6 månaders avbetalning erbjuds vid leveranser från 3 pall eller 3 ton bulk. Vid 2 palls leveranser erbjuds endast 3 månaders delbetalning.

Vid delbetalning av bulkleveranser kommer eventuella avvikelser mellan beställd och levererad kvantitet att justeras på den första delbetalningsfakturan

4. Avisering

Från det att beställning är gjord, kan avisering ske. Avisering ingår till alla bulkleveranser,

Telefonavisering pall leverans 60:-

Telefonavisering bulk leverans  0:-

SMS avisering pall/bulk            0:-

5. Leveransvillkor bulk

Allmänna villkor:

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg enligt leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet.

Vid leverans till PelliStore PCS frånsäger Laxå Pellets sig allt ansvar för skador på förrådet. En eventuell Mullvad ska tas ur förrådet på beställningsdagen. Laxå Pellets tar inget ansvar för en eventuellt instängd Mullvad.

 

Kundens ansvar vid bulkleverans:

Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen.

För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl. rörledningar måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet.

Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterade så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten.

Förrådet ska vara anpassat för mottagning av pellets. Det ska finnas avluftningsrör. Inblåsningsröret ska vara monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och märkt med namn och adress.

Om kunden har fler mottagningsrör ska dessa vara märkta med silonummer.

Om det krävs mer än 15 meter slang ska detta meddelas vid beställning. Laxå Pellets accepterar inte några reklamationer på finfraktion då leveransen har skett med extra lång slang.

Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon.

Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

 

Leverantörens ansvar:

Att rätt vara levereras . Kvitto på levererad mängd lämnas på leveransplatsen.

Att rätt mängd levereras enligt beställning (+/- 200 kg)

Leveranstid: Vid normala omständigheter levereras din pellets inom 10 arbetsdagar vid beställning som läggs före 12,00 vardagar.

Chaufför kan vägra leverans om kundens ansvarspunkter inte uppfylls. Bomkörning kommer då debiteras kund

Chauffören ska vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger

 

 

6. Pellets i säck

Laxå Pellets använder säckar av plast som är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 16 kg, respektive per pall ca 832 kg. Laxå Pellets använder engångspall som inte ingår i ett retursystem. Med reservation för ändrade förutsättningar för paketering. Pallarna levereras med lastbil utrustad med kran eller truck i leverantörens val.

7. Leveransvillkor småsäck på pall

Kundens ansvar vid leverans av småsäck på pall:

Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Skylt för markering av leveransplats kan beställas av Laxå Pellets. Laxå Pellets har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål om leveransplats.

Varorna levereras på Leverantörens ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i garage, förråd eller liknande ansvarar kunden/mottagaren. För sådan skada har Leverantören följaktligen inte något ansvar.

Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Obruten pall kan lagras utomhus under kortare tid om den är skyddad från fukt och kondens.

Ansvaret för varan efter leverans övergår till mottagaren

Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon.

 

Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

 

Leverantörens ansvar:

Att rätt vara levereras.

 

Leverans till anvisad lossningsplats utomhus.

Laxå Pellets har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål om leveransplats.

 

Leveranstid: Vid normala omständigheter är leveranstiden inom 10 arbetsdagar vid beställning som läggs före 12,00 vardagar.

 

Chaufför kan vägra leverans om kundens ansvarspunkter inte uppfylls. Bomkörning kommer då debiteras kund

Chauffören ska vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger

 

8. Tjänster & avgifter (inkl. moms)

Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

9. Leverans till särskilda områden

Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

10. Slanglängd över 15 meter

Debitering med 250 kronor inkl. moms/leveranstillfälle.

11. Ej mottagen order

Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

12. Om beställd vara inte ryms i bulkförrådet

Debitering med 625:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

13. Av kunden förorsakade dröjsmål

Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för bulkbil, debiteras 375:-/tillfälle samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

14. Leveransomläggning

Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller 10 nya arbetsdagar för leverans. Debitering med 375:-/tillfälle.

15. Reklamationer

Vid en reklamation skall köparen kontakta leverantören inom skälig tid – normalt 14 dagar - efter det att mottagaren/kunden upptäckt eller borde märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit till leverantörens nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Reklamationen ska ske skriftligt via leverantörens särskilt framtagna blankett. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Uppeldad vara eller följdproblem ersätts ej. Fel beträffande finfraktion/smul föreligger om finfraktionen överstiger fyra (4) viktprocent, provmetod enl. Svensk Standard SS-EN ISO17225-2:2014, vid flera slumpmässigt tagna prov i förrådet. Hanteringen av reklamationer tillämpas enligt Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, hänvisar vi dig till Konsumentverket.

Tänk på!

Om du handlat på faktura och din retur/reklamation drar ut på tiden så måste du ändå betala din faktura innan den förfaller. Vi kommer sedan att ersätta dig efter att vi behandlat din retur/reklamation.

16. Ångerrätt/Avbeställning

Laxå Pellets AB tillämpar Konsumentköplagen  (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/Kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Laxå Pellets AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på 0584-444160.